Grafické nadstavby Octave, OctPlotenglish

1.12 Set a getFunční soubor: set(H,P,V,[P,V],...)


Tato funkce nastaví grafickému objektu H(handle), vlastnost P(property), hodnotu V(value). Povolené jsou také násobné páry P,V. V případě, že chceme do 1 figure umístit více grafů použijeme tuto funkci subplot, která rozdělí figure okno na danou matici MxN grafů. Parametr P je místo, kde se má vykreslit aktuální graf. Funkce vrací handle do proměnné h.

Příklady použití:
x=1:10;
plot(x,"b-.s")
set(gcf,"Color","g")
set(gca,"XLim",[0 11])
set(gca,"YLim",[0 11])Příklad s rozdělením figure:
x = -2.9:0.2:2.9;
subplot(2,2,1);
bar(x,exp(-x.*x),[0.2 0.2 1]);
set(gca,'XLim',[-2.5 2.5]);
subplot(2,2,2);
stem(x,exp(-x.*x),"fill",'m');
set(gca,'XLim',[-2.5 2.5]);
subplot(2,2,3);
plot(x,exp(-x.*x),"r-");
set(gca,'XLim',[-2.5 2.5]);
subplot(2,2,4);
x = 1:5;
pie(x);
set(gcf,'Color','w');


Funční soubor: V = get(H,P)


Tato funkce vrací do proměnné V hodnotu vlastnosti P, grafického objektu H. Pokud je funkce volána bez parametru P, vrací všechny vlastnosti grafického objektu H.
<<< 1.11 Zobrazení více grafů v 1 figure - subplot 2. Ukázky mých funkcí využívajících Octplot >>>

© 2008 David Prokop